Сдружение Европейски образователни инициативи -

Go to content

Main menu

ЦЕЛИ

Целите на сдружението са:

1. Да съдейства за развитие,  модернизация и повишаване качеството на образованието.
2. Да допринася за утвърждаване на ефективно сътрудничество в областта на:

- формиране на ключови компетентности необходими за развитие потенциала на децата и учениците и - формиране на устойчиви нагласи за учене през целия живот;
- гражданското образование и възпитание;
- извънкласната и извънучилищна дейност;
- интегриране на деца и ученици  от различни етно-културни групи  и тези със специфични образователни потребности;
- развитие и утвърждаване на духовни ценности сред децата и младежите;
- социалната интеграция и личностна реализация.

3   Да подпомага  ефективното  управление на  детските градини и училищата.

Back to content | Back to main menu