Сдружение Европейски образователни инициативи -

Go to content

Main menu

СТАТУТ
Сдружение  Европейски образователни инициативи е юридическо лице с нестопанска цел. Осъществява д ейност в обществена полза:

- в сътрудничество с правителствени и неправителствени организации;
- чрез екип от професионалисти;
- в партньорство с родителите.МИСИЯ
Мисията на Сдружението за Европейски образователни инициативи е да допринася за:

- формиране на ключови компетентности за развитие  потенциала на всяко дете;
- по-добра лична реализация чрез чуждоезиково обучение;
- стимулиране самочувствие у децата и учениците, основано на осъзнат потенциал и удолетвореност от  постиженията.


Това постигаме чрез:

- формиране на стимулираща чуждоезикова и емоционална среда, в която всяко дете напредва съобразно      собствените си възможности;
- приемаме за успех всеки един индивидуален напредък;
- предлагаме широк спектър от дидактически технологии, съобразно възможностите на всеки от    учениците;
- индивидуализираме подходите, съобразно възможностите и личностните специфики на ученика
- подържаме високо ниво на квалификацията на учителите;
- държим сметка за иновационните подходи в методическите интерпретации, предлагани на децата и учениците;
- в максимална степен се стремим да изградим екипно взаимодействие между детето, учителя, родителя,   методиста-консултант;
- предлагаме интеграционни модели между обучението по немски език и обучението по останалите учебни  предмети в съответния клас (група).Back to content | Back to main menu